Kwaliteitseisen

Het aXiehuis hanteert de volgende kwaliteitseisen:

– Recente verklaring van goed gedrag (VOG).
– ISO 9001:2015
SKJ jeugdregistratie, aangesloten bij de SKJ als jeugdzorgwerker.
– Achterwachtregeling bij ziekte en vakantie.
Verwijsindex
Klachtenprodecure.
– Protocol kindermishandeling aanwezig.
Privacyreglement aanwezig.
– Laagdrempelige organisatie van zorg.
– Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
– Duidelijke werkafspraken over de levering van de ondersteuning, deze worden vastgelegd in een plan van aanpak.

 

        iso 9001 certificaat 262x149  SKJ logo 600x341

 

puk